تبیین انقلاب اسلامی و رفع شبهات جوانان از وظایف روحانیت است

تبیین انقلاب اسلامی و رفع شبهات جوانان از وظایف روحانیت است
نماینده مردم فومن و شفت در مجلس به وظیفه سنگین روحانیت اشاره کرد و گفت: تبیین انقلاب اسلامی و توجیه نسل جوان و رفع شبهات موجود از وظایف روحانیون است.

تبیین انقلاب اسلامی و رفع شبهات جوانان از وظایف روحانیت است

نماینده مردم فومن و شفت در مجلس به وظیفه سنگین روحانیت اشاره کرد و گفت: تبیین انقلاب اسلامی و توجیه نسل جوان و رفع شبهات موجود از وظایف روحانیون است.
تبیین انقلاب اسلامی و رفع شبهات جوانان از وظایف روحانیت است

View more posts from this author