تثبیت کانون‌های ریزگرد خوزستان با مشارکت مردم میسر می‌شود

تثبیت کانون‌های ریزگرد خوزستان با مشارکت مردم میسر می‌شود
استاندار خوزستان گفت: تثبیت کانون‌های ریزگرد و جنگل‌کاری با اعتبارات و امکانات دولتی به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست و مشارکت دادن مردم در حفظ و صیانت از طرح‌های نهال‌کاری حائز اهمیت است.

تثبیت کانون‌های ریزگرد خوزستان با مشارکت مردم میسر می‌شود

استاندار خوزستان گفت: تثبیت کانون‌های ریزگرد و جنگل‌کاری با اعتبارات و امکانات دولتی به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست و مشارکت دادن مردم در حفظ و صیانت از طرح‌های نهال‌کاری حائز اهمیت است.
تثبیت کانون‌های ریزگرد خوزستان با مشارکت مردم میسر می‌شود

View more posts from this author