تجمع کارگران شرکت‌های بهردار چوب مقابل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

تجمع کارگران شرکت‌های بهردار چوب مقابل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران
جمعی از کارگران شرکت‌های بهردار چوب شرکت صنایع چوب مازندران صبح امروز جلوی درب ورودی این شرکت تجمع کردند.

تجمع کارگران شرکت‌های بهردار چوب مقابل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

جمعی از کارگران شرکت‌های بهردار چوب شرکت صنایع چوب مازندران صبح امروز جلوی درب ورودی این شرکت تجمع کردند.
تجمع کارگران شرکت‌های بهردار چوب مقابل شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران

View more posts from this author