تجمیع 50 کارت در کارت ملی هوشمند/صدور یک میلیون کارت هوشمند تا پایان سال 96 در آذربایجان‌شرقی

تجمیع 50 کارت در کارت ملی هوشمند/صدور یک میلیون کارت هوشمند تا پایان سال 96 در آذربایجان‌شرقی
مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی گفت: یکی از شاخص‌های اصلی کارت هوشمند ملی تجمیع تمام کارت‌ها اعم از نظام وظیفه، کارت بانکی، گواهینامه و غیره است که در مجموع 50 کارت برای آن تعریف شده است و البته در صورت نیاز ظرفیت اضافی هم خواهد داشت.

تجمیع 50 کارت در کارت ملی هوشمند/صدور یک میلیون کارت هوشمند تا پایان سال 96 در آذربایجان‌شرقی

مدیرکل ثبت احوال استان آذربایجان شرقی گفت: یکی از شاخص‌های اصلی کارت هوشمند ملی تجمیع تمام کارت‌ها اعم از نظام وظیفه، کارت بانکی، گواهینامه و غیره است که در مجموع 50 کارت برای آن تعریف شده است و البته در صورت نیاز ظرفیت اضافی هم خواهد داشت.
تجمیع 50 کارت در کارت ملی هوشمند/صدور یک میلیون کارت هوشمند تا پایان سال 96 در آذربایجان‌شرقی

View more posts from this author