تجهیز 7 هزار مشترک ثابت مخابرات عنبرآباد به سرویس اینترنت

تجهیز 7 هزار مشترک ثابت مخابرات عنبرآباد به سرویس اینترنت
رئیس اداره مخابرات شهرستان عنبرآباد گفت:‌ در حال حاضر 7 هزار مشترک ثابت مخابرات در این شهرستان به سرویس اینترنت مجهز هستند.

تجهیز 7 هزار مشترک ثابت مخابرات عنبرآباد به سرویس اینترنت

رئیس اداره مخابرات شهرستان عنبرآباد گفت:‌ در حال حاضر 7 هزار مشترک ثابت مخابرات در این شهرستان به سرویس اینترنت مجهز هستند.
تجهیز 7 هزار مشترک ثابت مخابرات عنبرآباد به سرویس اینترنت

مرکز فیلم

View more posts from this author