تحصیل 100 هزار طلبه خواهر در حوزه‌های علمیه /60 هزار نفر فارغ التحصیل شدند

تحصیل 100 هزار طلبه خواهر در حوزه‌های علمیه /60 هزار نفر فارغ التحصیل شدند
مدیر حوزه‌های علمیه خواهران از فارغ‌التحصیلی ۶۰ هزار طلبه خواهر در کشور خبر داد.

تحصیل 100 هزار طلبه خواهر در حوزه‌های علمیه /60 هزار نفر فارغ التحصیل شدند

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران از فارغ‌التحصیلی ۶۰ هزار طلبه خواهر در کشور خبر داد.
تحصیل 100 هزار طلبه خواهر در حوزه‌های علمیه /60 هزار نفر فارغ التحصیل شدند

View more posts from this author