تحصیل 5 هزار دانش‌آموز در مناطق عشایری لرستان

تحصیل 5 هزار دانش‌آموز در مناطق عشایری لرستان
مدیرکل آموزش‌وپرورش منطقه عشایری لرستان گفت: 5 هزار دانش‌آموز در مناطق عشایری لرستان تحصیل می‌کنند.

تحصیل 5 هزار دانش‌آموز در مناطق عشایری لرستان

مدیرکل آموزش‌وپرورش منطقه عشایری لرستان گفت: 5 هزار دانش‌آموز در مناطق عشایری لرستان تحصیل می‌کنند.
تحصیل 5 هزار دانش‌آموز در مناطق عشایری لرستان

View more posts from this author