تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر معارف دفاع مقدس امکان‌پذیر است

تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر معارف دفاع مقدس امکان‌پذیر است
رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس گفت: بیداری اسلامی گوشه‌ای از فرهنگ برجای مانده دوران دفاع مقدس بوده و تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر معارف این فرهنگ بزرگ محقق خواهد شد.

تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر معارف دفاع مقدس امکان‌پذیر است

رئیس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس گفت: بیداری اسلامی گوشه‌ای از فرهنگ برجای مانده دوران دفاع مقدس بوده و تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر معارف این فرهنگ بزرگ محقق خواهد شد.
تحقق اقتصاد مقاومتی با تکیه بر معارف دفاع مقدس امکان‌پذیر است

View more posts from this author