تحقق شعار سال اولویت کاری مسؤولان می‌شود/ تکمیل فرودگاه‌های استان سمنان راه مهم کمک به تولید داخلی است

تحقق شعار سال اولویت کاری مسؤولان می‌شود/ تکمیل فرودگاه‌های استان سمنان راه مهم کمک به تولید داخلی است
استاندار سمنان گفت: تکمیل فرودگاه‌های استان سمنان یکی از راه‌های مهم کمک به تولید داخلی است.

تحقق شعار سال اولویت کاری مسؤولان می‌شود/ تکمیل فرودگاه‌های استان سمنان راه مهم کمک به تولید داخلی است

استاندار سمنان گفت: تکمیل فرودگاه‌های استان سمنان یکی از راه‌های مهم کمک به تولید داخلی است.
تحقق شعار سال اولویت کاری مسؤولان می‌شود/ تکمیل فرودگاه‌های استان سمنان راه مهم کمک به تولید داخلی است

View more posts from this author