تحقق شعار سال با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

تحقق شعار سال با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل گفت: افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ترویج فرهنگ قناعت از راه‌های تحقق شعار سال است.

تحقق شعار سال با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران با اشاره به شعار اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل گفت: افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ترویج فرهنگ قناعت از راه‌های تحقق شعار سال است.
تحقق شعار سال با افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه‌ها

دانلود ها پلاس

مجله اتومبیل

View more posts from this author