تحقق چشم‌انداز فولاد راهی جز صادرات ندارد

تحقق چشم‌انداز فولاد راهی جز صادرات ندارد
مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: با فرض اینکه اهداف سند چشم‌انداز و ایجاد ظرفیت و تولید 55 میلیون تن فولاد محقق شود، با حدود 20 تا 25 میلیون تن مازاد فولاد مواجه می‌شویم که راهی جز صادرات آن نخواهیم داشت.

تحقق چشم‌انداز فولاد راهی جز صادرات ندارد

مدیرعامل شرکت فولاد مبارکه گفت: با فرض اینکه اهداف سند چشم‌انداز و ایجاد ظرفیت و تولید 55 میلیون تن فولاد محقق شود، با حدود 20 تا 25 میلیون تن مازاد فولاد مواجه می‌شویم که راهی جز صادرات آن نخواهیم داشت.
تحقق چشم‌انداز فولاد راهی جز صادرات ندارد

View more posts from this author