تحویل 195 واحد مسکونی به ساکنان مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان

تحویل 195 واحد مسکونی به ساکنان مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان
نماینده مردم مسجدسلیمان از تحویل 195 واحد مسکونی به ساکنین مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد.

تحویل 195 واحد مسکونی به ساکنان مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان

نماینده مردم مسجدسلیمان از تحویل 195 واحد مسکونی به ساکنین مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان خبر داد.
تحویل 195 واحد مسکونی به ساکنان مناطق آلوده به نفت و گاز مسجدسلیمان

View more posts from this author