تخریب خانه تاریخی «میربد» شهرضا/ میراثی که به پارکینگ تبدیل می‌شوند

تخریب خانه تاریخی «میربد» شهرضا/ میراثی که به پارکینگ تبدیل می‌شوند
خانه تاریخی «میربد» که جزو آثار ارزشمند و میراث فرهنگی شهرستان شهرضا محسوب می‌شده، توسط شهرداری شهرضا تخریب شده است.

تخریب خانه تاریخی «میربد» شهرضا/ میراثی که به پارکینگ تبدیل می‌شوند

خانه تاریخی «میربد» که جزو آثار ارزشمند و میراث فرهنگی شهرستان شهرضا محسوب می‌شده، توسط شهرداری شهرضا تخریب شده است.
تخریب خانه تاریخی «میربد» شهرضا/ میراثی که به پارکینگ تبدیل می‌شوند

View more posts from this author