تخصیص اعتبار 2200 میلیارد تومانی به بازنشستگان کشوری

تخصیص اعتبار 2200 میلیارد تومانی به بازنشستگان کشوری
مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور از تخصیص اعتبار 2200 میلیارد تومانی به بازنشستگان کشوری خبر داد.

تخصیص اعتبار 2200 میلیارد تومانی به بازنشستگان کشوری

مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشور از تخصیص اعتبار 2200 میلیارد تومانی به بازنشستگان کشوری خبر داد.
تخصیص اعتبار 2200 میلیارد تومانی به بازنشستگان کشوری

View more posts from this author