تخصیص تنها نیم درصد بودجه کشور به محیط‌زیست/ اصول محیط زیستی در برنامه‌های کشور جایی ندارد

تخصیص تنها نیم درصد بودجه کشور به محیط‌زیست/ اصول محیط زیستی در برنامه‌های کشور جایی ندارد
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه با قوانین‌مان محیط زیست را نابود کردیم، گفت: تنها پنج دهم درصد بودجه کشور به محیط‌زیست اختصاص داده شده است.

تخصیص تنها نیم درصد بودجه کشور به محیط‌زیست/ اصول محیط زیستی در برنامه‌های کشور جایی ندارد

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با تاکید بر اینکه با قوانین‌مان محیط زیست را نابود کردیم، گفت: تنها پنج دهم درصد بودجه کشور به محیط‌زیست اختصاص داده شده است.
تخصیص تنها نیم درصد بودجه کشور به محیط‌زیست/ اصول محیط زیستی در برنامه‌های کشور جایی ندارد

View more posts from this author