تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار برای رویداد گردشگری همدان 2018

تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار برای رویداد گردشگری همدان 2018
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: با پیگیری نمایندگان همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی 10 میلیارد تومان برای دو رویداد گردشگری 2018 در همدان گرفته شد.

تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار برای رویداد گردشگری همدان 2018

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس گفت: با پیگیری نمایندگان همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی 10 میلیارد تومان برای دو رویداد گردشگری 2018 در همدان گرفته شد.
تخصیص 10 میلیارد تومان اعتبار برای رویداد گردشگری همدان 2018

View more posts from this author