تخصیص 230 میلیارد تومان اعتبار برای بهبود زیرساخت‎های جاده‎ای آذربایجان غربی

تخصیص 230 میلیارد تومان اعتبار برای بهبود زیرساخت‎های جاده‎ای آذربایجان غربی
معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: 230 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‎های عمرانی و بهبود زیرساخت‎های جاده‎ای آذربایجان غربی اختصاص داده می‌شود.

تخصیص 230 میلیارد تومان اعتبار برای بهبود زیرساخت‎های جاده‎ای آذربایجان غربی

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفت: 230 میلیارد تومان اعتبار برای طرح‎های عمرانی و بهبود زیرساخت‎های جاده‎ای آذربایجان غربی اختصاص داده می‌شود.
تخصیص 230 میلیارد تومان اعتبار برای بهبود زیرساخت‎های جاده‎ای آذربایجان غربی

View more posts from this author