تخصیص 330 میلیارد تومان برای توسعه روستاهای ایلام

تخصیص 330 میلیارد تومان برای توسعه روستاهای ایلام
معاون امور عمرانی استاندار ایلام گفت: 330 میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح توسعه روستایی به استان ایلام تخصیص یافته است.

تخصیص 330 میلیارد تومان برای توسعه روستاهای ایلام

معاون امور عمرانی استاندار ایلام گفت: 330 میلیارد تومان اعتبار در قالب طرح توسعه روستایی به استان ایلام تخصیص یافته است.
تخصیص 330 میلیارد تومان برای توسعه روستاهای ایلام

View more posts from this author