تداوم ورود پرندگان مهاجر به تالاب‌ها و آب‌بندان‌های مازندران/ ضرورت نظارت، کنترل و پایش مناطق

تداوم ورود پرندگان مهاجر به تالاب‌ها و آب‌بندان‌های مازندران/ ضرورت نظارت، کنترل و پایش مناطق
مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: برخی پرندگان مهاجر در حال حاضر وارد استان شده و همچنان ورود آنان به تالاب‌ها و آب‌بندان‌های مازندران ادامه دارد.

تداوم ورود پرندگان مهاجر به تالاب‌ها و آب‌بندان‌های مازندران/ ضرورت نظارت، کنترل و پایش مناطق

مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران گفت: برخی پرندگان مهاجر در حال حاضر وارد استان شده و همچنان ورود آنان به تالاب‌ها و آب‌بندان‌های مازندران ادامه دارد.
تداوم ورود پرندگان مهاجر به تالاب‌ها و آب‌بندان‌های مازندران/ ضرورت نظارت، کنترل و پایش مناطق

View more posts from this author