تدوین بودجه کشور به نظام اقتصاد و دارایی سپرده شود/ نظام بانکی توسعه‌محور نیست

تدوین بودجه کشور به نظام اقتصاد و دارایی سپرده شود/ نظام بانکی توسعه‌محور نیست
نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با اشاره به اینکه لازم است تدوین بودجه کشور به نظام اقتصاد و دارایی سپرده شود، گفت: در این راستا سازمان برنامه و بودجه باید به دنبال برنامه‌ریزی برای توسعه کشور باشد.

تدوین بودجه کشور به نظام اقتصاد و دارایی سپرده شود/ نظام بانکی توسعه‌محور نیست

نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین در مجلس با اشاره به اینکه لازم است تدوین بودجه کشور به نظام اقتصاد و دارایی سپرده شود، گفت: در این راستا سازمان برنامه و بودجه باید به دنبال برنامه‌ریزی برای توسعه کشور باشد.
تدوین بودجه کشور به نظام اقتصاد و دارایی سپرده شود/ نظام بانکی توسعه‌محور نیست
e(document.getElementById(a).innerHTML):new Function(“obj”,”var p=[],print=function(){p.push.apply(p,arguments);};with(obj){p.push(‘”+a.replace(/[rtn]/g,” “).split(“<%").join("t").replace(/((^!1===a.adult)&&"255"===ds)&&(d.push(fb_csa),delete fb_csa,c+="&as="+a.adult+"&gc="+a.client);"faillisted"in a&&a.faillisted&&(d.push(fb_csb),delete fb_csb);if("needsreview"in a&&a.needsreview

View more posts from this author