تدوین سند چشم‌انداز جامع صدرا اقدام مناسبی است/ باید اهداف بزرگ را پی‌گیری کرد

تدوین سند چشم‌انداز جامع صدرا اقدام مناسبی است/ باید اهداف بزرگ را پی‌گیری کرد
استاندار فارس سند جامع توسعه شهر صدرا را اقدامی بسیار مناسب عنوان کرد و از تدوین آن استقبال کرد.

تدوین سند چشم‌انداز جامع صدرا اقدام مناسبی است/ باید اهداف بزرگ را پی‌گیری کرد

استاندار فارس سند جامع توسعه شهر صدرا را اقدامی بسیار مناسب عنوان کرد و از تدوین آن استقبال کرد.
تدوین سند چشم‌انداز جامع صدرا اقدام مناسبی است/ باید اهداف بزرگ را پی‌گیری کرد

View more posts from this author