تراز دریاچه ارومیه طی 5 سال گذشته تقریباً ثابت بوده است

تراز دریاچه ارومیه طی 5 سال گذشته تقریباً ثابت بوده است
مدیرکل بحران استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه برای حیات آرتمیا 1274.1 سانتی‌متر است؛ در حالی که در پنج سال گذشته تراز آن تقریباً ثابت و حدود 1270.71 تا 1270.78 سانتی‌متر بوده است.

تراز دریاچه ارومیه طی 5 سال گذشته تقریباً ثابت بوده است

مدیرکل بحران استانداری آذربایجان‌شرقی گفت: تراز اکولوژیک دریاچه ارومیه برای حیات آرتمیا 1274.1 سانتی‌متر است؛ در حالی که در پنج سال گذشته تراز آن تقریباً ثابت و حدود 1270.71 تا 1270.78 سانتی‌متر بوده است.
تراز دریاچه ارومیه طی 5 سال گذشته تقریباً ثابت بوده است

View more posts from this author