ترافیک در بزرگراه امام رضا (ع) سنگین است/ سفرها مدیریت شود

ترافیک در بزرگراه امام رضا (ع) سنگین است/ سفرها مدیریت شود
ترافیک در بزرگراه امام رضا (ع) در بخش‌های مختلفی سنگین گزارش می‌شود و پلیس نیز از مردم خواسته است تا سفرهایشان را مدیریت کنند.

ترافیک در بزرگراه امام رضا (ع) سنگین است/ سفرها مدیریت شود

ترافیک در بزرگراه امام رضا (ع) در بخش‌های مختلفی سنگین گزارش می‌شود و پلیس نیز از مردم خواسته است تا سفرهایشان را مدیریت کنند.
ترافیک در بزرگراه امام رضا (ع) سنگین است/ سفرها مدیریت شود

View more posts from this author