ترافیک در همه محورهای استان سمنان روان است/ رانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند

ترافیک در همه محورهای استان سمنان روان است/ رانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند
فرمانده پلیس راه استان سمنان گفت: ترافیک در همه محورهای این استان سنگین اما روان گزارش شده است.

ترافیک در همه محورهای استان سمنان روان است/ رانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند

فرمانده پلیس راه استان سمنان گفت: ترافیک در همه محورهای این استان سنگین اما روان گزارش شده است.
ترافیک در همه محورهای استان سمنان روان است/ رانندگان نکات ایمنی را رعایت کنند

View more posts from this author