ترافیک روان در جاده چالوس/ لغو یک‌طرفه شدن جاده چالوس

ترافیک روان در جاده چالوس/ لغو یک‌طرفه شدن جاده چالوس
سرپرست اداره راه و شهرسازی چالوس با اشاره به اینکه ترافیک روانی در جاده چالوس برقرار است،گفت: اعمال محدودیت ترافیکی در جاده چالوس با توجه به‌حجم کم ترافیک در این مسیر لغو شد.

ترافیک روان در جاده چالوس/ لغو یک‌طرفه شدن جاده چالوس

سرپرست اداره راه و شهرسازی چالوس با اشاره به اینکه ترافیک روانی در جاده چالوس برقرار است،گفت: اعمال محدودیت ترافیکی در جاده چالوس با توجه به‌حجم کم ترافیک در این مسیر لغو شد.
ترافیک روان در جاده چالوس/ لغو یک‌طرفه شدن جاده چالوس

اخبار

اندروید

View more posts from this author