ترافیک ساری به تاکام بسیار پرحجم است

ترافیک ساری به تاکام بسیار پرحجم است
بخشدار منطقه کلیجان‌رستاق ساری گفت: ترافیک ساری به تاکام بسیار پرحجم ولی روان است.

ترافیک ساری به تاکام بسیار پرحجم است

بخشدار منطقه کلیجان‌رستاق ساری گفت: ترافیک ساری به تاکام بسیار پرحجم ولی روان است.
ترافیک ساری به تاکام بسیار پرحجم است

View more posts from this author