ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ قم

ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ قم
رئیس پلیس راه غرب استان تهران از ترافیک سنگین در محدوده عوارضی آزادراه تهران – قم خبر داد.

ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ قم

رئیس پلیس راه غرب استان تهران از ترافیک سنگین در محدوده عوارضی آزادراه تهران – قم خبر داد.
ترافیک سنگین در آزادراه تهران ـ قم

View more posts from this author