ترافیک سنگین در محدوده کرج ـ چالوس

ترافیک سنگین در محدوده کرج ـ چالوس
رئیس مرکز کنترل ترافیک استان البرز گفت: ترافیک سنگینی در محدوده کرج ـ چالوس حاکم است.

ترافیک سنگین در محدوده کرج ـ چالوس

رئیس مرکز کنترل ترافیک استان البرز گفت: ترافیک سنگینی در محدوده کرج ـ چالوس حاکم است.
ترافیک سنگین در محدوده کرج ـ چالوس

View more posts from this author