ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه/ تردد کند در خروجی‌های تهران

ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه/ تردد کند در خروجی‌های تهران
جانشین رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: تردد در‌ محورهای هراز و فیروزکوه به سمت شمال کشور سنگین است و خودروها به کندی در حال عبور از این محورها هستند.

ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه/ تردد کند در خروجی‌های تهران

جانشین رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: تردد در‌ محورهای هراز و فیروزکوه به سمت شمال کشور سنگین است و خودروها به کندی در حال عبور از این محورها هستند.
ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه/ تردد کند در خروجی‌های تهران

View more posts from this author