ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه/ پس‌زدگی بار ترافیکی در گیلاوند

ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه/ پس‌زدگی بار ترافیکی در گیلاوند
فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران از ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه و پس‌زدگی بار ترافیکی در گیلاوند خبر داد.

ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه/ پس‌زدگی بار ترافیکی در گیلاوند

فرمانده پلیس راه ویژه شرق استان تهران از ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه و پس‌زدگی بار ترافیکی در گیلاوند خبر داد.
ترافیک سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه/ پس‌زدگی بار ترافیکی در گیلاوند

View more posts from this author