ترافیک سنگین در ورودی گیلاوند/ محدودیت تردد انواع تریلر تا ساعت 24 امشب برقرار است

ترافیک سنگین در ورودی گیلاوند/ محدودیت تردد انواع تریلر تا ساعت 24 امشب برقرار است
فرمانده پلیس راه دماوند ـ فیروزکوه از ترافیک سنگین در ورودی گیلاوند خبر داد و گفت: تردد انواع تریلر در محور فیروزکوه تا ساعت 24 ممنوع است.

ترافیک سنگین در ورودی گیلاوند/ محدودیت تردد انواع تریلر تا ساعت 24 امشب برقرار است

فرمانده پلیس راه دماوند ـ فیروزکوه از ترافیک سنگین در ورودی گیلاوند خبر داد و گفت: تردد انواع تریلر در محور فیروزکوه تا ساعت 24 ممنوع است.
ترافیک سنگین در ورودی گیلاوند/ محدودیت تردد انواع تریلر تا ساعت 24 امشب برقرار است

View more posts from this author