ترافیک فوق‌سنگین در تمام محورهای شرق تهران/ تردد در هزار و فیروزکوه با دشواری صورت می‌گیرد

ترافیک فوق‌سنگین در تمام محورهای شرق تهران/ تردد در هزار و فیروزکوه با دشواری صورت می‌گیرد
رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: ترافیک فوق‌سنگین در تمامی محورهای شرق استان باعث شده است تا تردد با کندی و دشواری صورت گیرد.

ترافیک فوق‌سنگین در تمام محورهای شرق تهران/ تردد در هزار و فیروزکوه با دشواری صورت می‌گیرد

رئیس پلیس راه ویژه شرق استان تهران گفت: ترافیک فوق‌سنگین در تمامی محورهای شرق استان باعث شده است تا تردد با کندی و دشواری صورت گیرد.
ترافیک فوق‌سنگین در تمام محورهای شرق تهران/ تردد در هزار و فیروزکوه با دشواری صورت می‌گیرد

View more posts from this author