ترافیک فوق‌سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه

ترافیک فوق‌سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه
فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: ترافیک در محور‌های هراز و فیروزکوه فوق‌سنگین گزارش شده است.

ترافیک فوق‌سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه

فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران گفت: ترافیک در محور‌های هراز و فیروزکوه فوق‌سنگین گزارش شده است.
ترافیک فوق‌سنگین در محورهای هراز و فیروزکوه

View more posts from this author