ترافیک محور هراز در بیشتر نقاط سنگین است

ترافیک محور هراز در بیشتر نقاط سنگین است
رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان مازندران گفت: ترافیک محور مواصلاتی هراز در بیشتر نقاط سنگین است.

ترافیک محور هراز در بیشتر نقاط سنگین است

رئیس اداره راه و شهرسازی لاریجان مازندران گفت: ترافیک محور مواصلاتی هراز در بیشتر نقاط سنگین است.
ترافیک محور هراز در بیشتر نقاط سنگین است

View more posts from this author