ترامپ با تحریم‌ ایران به‌ جایی نمی‌رسد/ غربی‌ها امروز به ‌اشتباه خود پی برده‌اند

ترامپ با تحریم‌ ایران به‌ جایی نمی‌رسد/ غربی‌ها امروز به ‌اشتباه خود پی برده‌اند
دبیرکل حزب مردمی اصلاحات با بیان اینکه ترامپ با اعمال تحریم‌های جدید علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به‌ جایی نمی‌رسد، گفت: تحریم واژه‌ای مرده است که علیه ایران اسلامی استفاده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.

ترامپ با تحریم‌ ایران به‌ جایی نمی‌رسد/ غربی‌ها امروز به ‌اشتباه خود پی برده‌اند

دبیرکل حزب مردمی اصلاحات با بیان اینکه ترامپ با اعمال تحریم‌های جدید علیه نظام جمهوری اسلامی ایران به‌ جایی نمی‌رسد، گفت: تحریم واژه‌ای مرده است که علیه ایران اسلامی استفاده و از آن سوءاستفاده می‌کنند.
ترامپ با تحریم‌ ایران به‌ جایی نمی‌رسد/ غربی‌ها امروز به ‌اشتباه خود پی برده‌اند

View more posts from this author