ترامپ به فکر 40 میلیون بیکار کشورش باشد/ عربستان هماورد ایران اسلامی نیست

ترامپ به فکر 40 میلیون بیکار کشورش باشد/ عربستان هماورد ایران اسلامی نیست
امام جمعه اقلید با بیان اینکه کدخدایی آمریکا بر دنیا به سر آمده است خطاب به ترامپ گفت: به فکر تحقق وعده‌های انتخاباتی و 40 میلیون بیکار آمریکا بوده و بدانید اگرچه عربستان لقمه چربی است اما این لقمه روزی گلوگیر نیز می‌شود.

ترامپ به فکر 40 میلیون بیکار کشورش باشد/ عربستان هماورد ایران اسلامی نیست

امام جمعه اقلید با بیان اینکه کدخدایی آمریکا بر دنیا به سر آمده است خطاب به ترامپ گفت: به فکر تحقق وعده‌های انتخاباتی و 40 میلیون بیکار آمریکا بوده و بدانید اگرچه عربستان لقمه چربی است اما این لقمه روزی گلوگیر نیز می‌شود.
ترامپ به فکر 40 میلیون بیکار کشورش باشد/ عربستان هماورد ایران اسلامی نیست

View more posts from this author