تربیت متخصصین طب ایرانی در 17 دانشگاه علوم پزشکی کشور

تربیت متخصصین طب ایرانی در 17 دانشگاه علوم پزشکی کشور
مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هشت دانشکده طب سنتی در کشور داریم و در 17 دانشگاه علوم پزشکی ایران متخصصین طب سنتی تربیت می‌شوند.

تربیت متخصصین طب ایرانی در 17 دانشگاه علوم پزشکی کشور

مدیرکل دفتر طب سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: هشت دانشکده طب سنتی در کشور داریم و در 17 دانشگاه علوم پزشکی ایران متخصصین طب سنتی تربیت می‌شوند.
تربیت متخصصین طب ایرانی در 17 دانشگاه علوم پزشکی کشور

View more posts from this author