تردد بیش از 2500 خودرو با حداقل 30 سال سن در تهران

تردد بیش از 2500 خودرو با حداقل 30 سال سن در تهران
مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: 2 هزار و 529 دستگاه خودرو با بیش از 30 سال سن در تهران تردد می‌کند و توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه در تهران باید در دستور کار قرار گیرد.

تردد بیش از 2500 خودرو با حداقل 30 سال سن در تهران

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران گفت: 2 هزار و 529 دستگاه خودرو با بیش از 30 سال سن در تهران تردد می‌کند و توسعه فرهنگ استفاده از دوچرخه در تهران باید در دستور کار قرار گیرد.
تردد بیش از 2500 خودرو با حداقل 30 سال سن در تهران

View more posts from this author