تردد خودروها در تمامی محورهای مازندران عادی و روان است/ ضرورت بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان

تردد خودروها در تمامی محورهای مازندران عادی و روان است/ ضرورت بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان
رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها تمامی محورهای مازندران به‌صورت عادی و روان است و وضعیت جوی نیز آرام است و مشکل خاصی وجود ندارد.

تردد خودروها در تمامی محورهای مازندران عادی و روان است/ ضرورت بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان

رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها تمامی محورهای مازندران به‌صورت عادی و روان است و وضعیت جوی نیز آرام است و مشکل خاصی وجود ندارد.
تردد خودروها در تمامی محورهای مازندران عادی و روان است/ ضرورت بستن کمربند ایمنی برای تمامی سرنشینان

View more posts from this author