تردد زوار اربعین از مرز خسروی قطعی نشده است

تردد زوار اربعین از مرز خسروی قطعی نشده است
استاندار ایلام گفت: تردد زوار اربعین از مرز خسروی و چیلات قطعی نشده است و رایزنی برای بازگشایی مرز چیلات ادامه دارد.

تردد زوار اربعین از مرز خسروی قطعی نشده است

استاندار ایلام گفت: تردد زوار اربعین از مرز خسروی و چیلات قطعی نشده است و رایزنی برای بازگشایی مرز چیلات ادامه دارد.
تردد زوار اربعین از مرز خسروی قطعی نشده است

View more posts from this author