تردد پرحجم و مقطعی خودروها در محورهای هراز و کیاسر/ کندوان یک‌طرفه نشد

تردد پرحجم و مقطعی خودروها در محورهای هراز و کیاسر/ کندوان یک‌طرفه نشد
رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محورهای هراز و کیاسر مازندران مقطعی به‌صورت پرحجم است.

تردد پرحجم و مقطعی خودروها در محورهای هراز و کیاسر/ کندوان یک‌طرفه نشد

رئیس پلیس راه مازندران گفت: آمد و شد خودروها در محورهای هراز و کیاسر مازندران مقطعی به‌صورت پرحجم است.
تردد پرحجم و مقطعی خودروها در محورهای هراز و کیاسر/ کندوان یک‌طرفه نشد

View more posts from this author