ترس از تحریم بهانه امتیاز دادن بیشتر نشود/ تحریم‌ها مردم را آزموده می‌کنند

ترس از تحریم بهانه امتیاز دادن بیشتر نشود/ تحریم‌ها مردم را آزموده می‌کنند
امام جمعه شهرکرد خطاب به آن‌هایی که از تحریم می‌ترسند خاطرنشان کرد: مراقب باشید این ترس بهانه‌ای برای امتیاز دادن نشود، تحریم مردم را آزموده‌تر و جامعه را زنده‌تر می‌کند.

ترس از تحریم بهانه امتیاز دادن بیشتر نشود/ تحریم‌ها مردم را آزموده می‌کنند

امام جمعه شهرکرد خطاب به آن‌هایی که از تحریم می‌ترسند خاطرنشان کرد: مراقب باشید این ترس بهانه‌ای برای امتیاز دادن نشود، تحریم مردم را آزموده‌تر و جامعه را زنده‌تر می‌کند.
ترس از تحریم بهانه امتیاز دادن بیشتر نشود/ تحریم‌ها مردم را آزموده می‌کنند

View more posts from this author