ترویج روحیه قانون‌مداری در جامعه نهادینه شود / 174 زندانی جرائم غیرعمد نیازمند حمایت خیرین کردستانی

ترویج روحیه قانون‌مداری در جامعه نهادینه شود / 174 زندانی جرائم غیرعمد نیازمند حمایت خیرین کردستانی
رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: ترویج روحیه قانونگرایی و قانونمداری در جامعه باید نهادینه شود.

ترویج روحیه قانون‌مداری در جامعه نهادینه شود / 174 زندانی جرائم غیرعمد نیازمند حمایت خیرین کردستانی

رئیس کل دادگستری استان کردستان گفت: ترویج روحیه قانونگرایی و قانونمداری در جامعه باید نهادینه شود.
ترویج روحیه قانون‌مداری در جامعه نهادینه شود / 174 زندانی جرائم غیرعمد نیازمند حمایت خیرین کردستانی

فیلم سریال آهنگ

View more posts from this author