ترویج فرهنگ قرآنی اولویت هیأت‌های مذهبی باشد

ترویج فرهنگ قرآنی اولویت هیأت‌های مذهبی باشد
نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: ترویج فرهنگ قرآنی باید امروز اولویت هیأت‌های مذهبی باشد.

ترویج فرهنگ قرآنی اولویت هیأت‌های مذهبی باشد

نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس گفت: ترویج فرهنگ قرآنی باید امروز اولویت هیأت‌های مذهبی باشد.
ترویج فرهنگ قرآنی اولویت هیأت‌های مذهبی باشد

پامنا موبایل لپ تاپ

View more posts from this author