ترویج گفتمان انقلاب با خدمت به محرومان وظیفه مهم بسیج جامعه پزشکی

ترویج گفتمان انقلاب با خدمت به محرومان وظیفه مهم بسیج جامعه پزشکی
فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: ترویج گفتمان انقلاب یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر بسیج جامعه پزشکی با استفاده از خدمات‌رسانی به مردم محروم جامعه است.

ترویج گفتمان انقلاب با خدمت به محرومان وظیفه مهم بسیج جامعه پزشکی

فرمانده سپاه امام صادق(ع) استان بوشهر گفت: ترویج گفتمان انقلاب یکی از ضرورت‌های انکارناپذیر بسیج جامعه پزشکی با استفاده از خدمات‌رسانی به مردم محروم جامعه است.
ترویج گفتمان انقلاب با خدمت به محرومان وظیفه مهم بسیج جامعه پزشکی

سیستم اطلاع رسانی

View more posts from this author