تساوی تراکتورسازی برابر نفت آبادان

تساوی تراکتورسازی برابر نفت آبادان
بازی تیم‌های تراکتورسازی تبریز با نفت آبادان با تساوی یک بر یک به اتمام رسید.

تساوی تراکتورسازی برابر نفت آبادان

بازی تیم‌های تراکتورسازی تبریز با نفت آبادان با تساوی یک بر یک به اتمام رسید.
تساوی تراکتورسازی برابر نفت آبادان

View more posts from this author