تسهیلاتی برای ایجاد سورتینگ در قائم‌شهر پرداخت نمی‌شود/ تحقق منویات رهبری با حمایت از کالای ایرانی

تسهیلاتی برای ایجاد سورتینگ در قائم‌شهر پرداخت نمی‌شود/ تحقق منویات رهبری با حمایت از کالای ایرانی
فرماندار قائم‌شهر گفت: در حوزه صنعت، بازدیدهای اولیه انجام شد ولی هنوز بررسی‌های ما شروع نشده است و به هیچ قیمت به افرادی که در این بخش قصد احداث سورتینگ را دارند وامی پرداخت نکردیم چراکه نزدیک به 200 واحد سورتینگ در شهرستان داریم.

تسهیلاتی برای ایجاد سورتینگ در قائم‌شهر پرداخت نمی‌شود/ تحقق منویات رهبری با حمایت از کالای ایرانی

فرماندار قائم‌شهر گفت: در حوزه صنعت، بازدیدهای اولیه انجام شد ولی هنوز بررسی‌های ما شروع نشده است و به هیچ قیمت به افرادی که در این بخش قصد احداث سورتینگ را دارند وامی پرداخت نکردیم چراکه نزدیک به 200 واحد سورتینگ در شهرستان داریم.
تسهیلاتی برای ایجاد سورتینگ در قائم‌شهر پرداخت نمی‌شود/ تحقق منویات رهبری با حمایت از کالای ایرانی

View more posts from this author