تسهیلات اشتغال روستایی نباید در اختیار‌ افراد رانت‌جو قرار گیرد/ اجازه نمی‌دهیم واحدهای صنعتی با واردات آسیب ببینند

تسهیلات اشتغال روستایی نباید در اختیار‌ افراد رانت‌جو قرار گیرد/ اجازه نمی‌دهیم واحدهای صنعتی با واردات آسیب ببینند
معاون اول رئیس جمهور گفت: تسهیلات اشتغال روستایی نباید در اختیار‌ افراد رانت‌جو قرار گیرد و باید این وام‌ها به افراد کارآفرین داده شود.

تسهیلات اشتغال روستایی نباید در اختیار‌ افراد رانت‌جو قرار گیرد/ اجازه نمی‌دهیم واحدهای صنعتی با واردات آسیب ببینند

معاون اول رئیس جمهور گفت: تسهیلات اشتغال روستایی نباید در اختیار‌ افراد رانت‌جو قرار گیرد و باید این وام‌ها به افراد کارآفرین داده شود.
تسهیلات اشتغال روستایی نباید در اختیار‌ افراد رانت‌جو قرار گیرد/ اجازه نمی‌دهیم واحدهای صنعتی با واردات آسیب ببینند

View more posts from this author