تشخیص به‌ موقع سرطان تا 80 درصد قابل درمان است

تشخیص به‌ موقع سرطان تا 80 درصد قابل درمان است
دبیر اجرایی کنگره جراحی سرطان با اشاره به اینکه تشخیص به‌ موقع سرطان تا 80 درصد قابل درمان است، گفت: آلودگی هوا سبب مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی می‌شود.

تشخیص به‌ موقع سرطان تا 80 درصد قابل درمان است

دبیر اجرایی کنگره جراحی سرطان با اشاره به اینکه تشخیص به‌ موقع سرطان تا 80 درصد قابل درمان است، گفت: آلودگی هوا سبب مشکلات تنفسی، قلبی و عروقی می‌شود.
تشخیص به‌ موقع سرطان تا 80 درصد قابل درمان است

View more posts from this author